Zielona (R)ewolucja w biznesie

Marzenia ESG stają się rzeczywistością

ESG (Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny)

(eng. Environmental, Social and Corporate Governance) Znajduje się coraz wyżej na agendzie prywatnych podmiotów, jak i UE, kształtując ramy regulacyjne, polityczne i społeczne.
  • Czy wiecie, że jeszcze kilka lat temu nie istniały unijne ramy regulacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju?

  • Czy wiecie, że na niektóre podmioty działające na rynku nałożono już pewne obowiązki związane z ESG?

  • Czy wiecie, że coraz więcej przedsiębiorców dostrzega wartość bycia proaktywnym w zakresie strategii dotyczących zrównoważonego rozwoju i uważa się, że mogą one prowadzić do zwiększenia dochodów przedsiębiorstw?

ESG

Jak wspomnieliśmy w naszej poprzedniej publikacji, ogólna idea zrównoważonego rozwoju jest stopniowo wdrażana w życie poprzez regulacje nakładające na podmioty możliwe do zweryfikowania obowiązki z zakresu compliance. W szczególności, w przypadku Unii Europejskiej, ramy prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju podlegają stopniowym lecz zdecydowanym zmianom.

Należy podkreślić, że tworzenie ram prawnych w zakresie ESG jest procesem długotrwałym, który naturalnie musi być podzielony na kilka etapów oraz wymaga stałej współpracy oraz ciągłego doskonalenia strategii ze względu na dynamiczne otoczenie, w którym się kształtuje.

Ramy regulacyjne nie powinny być postrzegane jedynie jako nakładane obowiązki, ale również jako okazja do poprawy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorcy, zwłaszcza mając na uwadze deklaracje Joe Bidena dotyczące ponownego przystąpienia Stanów Zjednoczonych do Porozumienia paryskiego w pierwszym dniu jego prezydentury, co może mieć znaczący wpływ na kierunek międzynarodowego działania i konkurencji w zakresie ustalania standardów zrównoważonego rozwoju.

Po przedstawieniu w naszej pierwszej publikacji ogólnych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, chcielibyśmy przybliżyć kwestię unijnych regulacji, które już wywarły znaczący wpływ na codzienną rzeczywistość biznesową przedsiębiorców.

Środowisko regulacyjne UE podlega dynamicznemu rozwojowi

Należy zauważyć, że powstało już kilka przełomowych unijnych aktów prawnych, odnoszących się do zrównoważonego rozwoju i stanowiących podstawę dla funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie ESG: 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/95/EU zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy - nakładająca obowiązek raportowania niefinansowego, obok sprawozdawczości finansowej, na poszczególne podmioty, 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych - mające na celu zapewnienie, aby uczestnicy rynku finansowego bardziej transparentnie pokazywali, w jaki sposób uwzględniają kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub w procesie doradztwa inwestycyjnego, oraz

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088), (tzw. taksonomia UE) - narzędzie wprowadzające system klasyfikacji działalności uznawanej za zrównoważoną (“zieloną”) przeznaczone przede wszystkim dla inwestorów, przedsiębiorstw i instytucji finansowych do celów określenia wpływu ich działalności gospodarczej na otoczenie. 

W niniejszej publikacji skoncentrujemy się na sprawozdawczości pozafinansowej (czasami nazywanej również sprawozdawczością ESG) zgodnie z chronologią opracowania wyżej wymienionych aktów prawnych, a w kolejnych publikacjach zwrócimy uwagę na dwie inne regulacje będące następstwem opublikowanego jeszcze w marcu 2018 roku Planu Działania Komisji Europejskiej w sprawie finansowania zrównoważonego rozwoju (eng. Action Plan for Financing Sustainable Growth). Plan podlega dalszemu rozwojowi w ramach ogłoszonego w grudniu 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu, który zdeterminował nowy zestaw ambitnych celów do osiągnięcia przez UE i stanowi obecnie siłę napędową dalszych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dyrektywa dotycząca ujawniania informacji niefinansowych

Podmioty działające na rynku zaczęły dostrzegać, że czynniki pozafinansowe stają się istotnym kryterium decyzji biznesowych. 

Od 2018 roku, zgodnie z dyrektywą dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych, prawo unijne wymaga od dużych jednostek będących jednostkami interesu publicznego zatrudniającymi ponad 500 pracowników ujawniania informacji pozafinansowych dotyczących wpływu ich działalności gospodarczej na zrównoważony rozwój, w tym między innymi w zakresie kwestii środowiskowych lub społecznych (przy czym, jeżeli spółki nie mają polityki w zakresie wskazanych obszarów, sprawozdanie niefinansowe powinno wyjaśniać przyczynę takiego zaniechania). 

Dyrektywę dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych uznaje się za dobry punkt wyjścia do przedstawienia pełniejszego obrazu działania spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju i odgrywa ona istotną rolę w stymulowaniu dalszych działań.

Mimo że przedsiębiorstwa i instytucje finansowe są przyzwyczajone do sprawozdawczości w kwestiach finansowych, sprawozdawczość pozafinansowa jest nadal uznawana za niedostatecznie znormalizowaną, aby osiągnąć porównywalne wyniki. Opracowanie znormalizowanych standardów sprawozdawczości ESG jest kluczem do dalszego postępu, ponieważ istotne jest, aby przedsiębiorcy i instytucje finansowe udoskonaliły sposób ujawniania informacji niefinansowych i tym przekazywały spójne oraz zweryfikowane dane umożliwiające inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Pozwoli to również zapobiec zjawisku tzw. "greenwashing’u", czyli innymi słowy praktyce uzyskiwania nieuczciwej przewagi konkurencyjnej poprzez promowanie danej działalności jako przyjaznej środowisku, podczas gdy nie jest to zgodne z prawdą (tj. wzbudzanie przekonania, że dany podmiot robi więcej dla ochrony środowiska niż w rzeczywistości).

Należy zauważyć, że w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska zobowiązała się do rewizji dyrektywy dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych w ramach strategii na rzecz wzmocnienia podstaw dla zrównoważonych inwestycji. Istnieją dwa podstawowe cele takiej rewizji: po pierwsze, udoskonalenie sposobu ujawniania przez przedsiębiorców danych w zakresie ESG, aby lepiej informować inwestorów o charakterze inwestycji, oraz, po drugie, wdrożenie zmian wymaganych na mocy innych aktów prawnych - rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych oraz taksonomii UE. Oczekuje się, że akt stanowiący rewizję dyrektywy dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych zostanie przyjęty przez Komisję Europejską w pierwszym kwartale 2021 roku, gdyż odpowiednie informacje zwrotne w tym zakresie zostały zgromadzone w drodze konsultacji społecznych, które zostały już jakiś czas temu zakończone.

Zmieniające się podejście rynku do zrównoważonego rozwoju

Chociaż sprawozdawczość pozafinansowa nakłada obowiązki tylko na niektóre podmioty, ma ona również wpływ na pozostałych przedsiębiorców.

Niezależnie od dynamicznego rozwoju środowiska regulacyjnego, zmiana w podejściu do zrównoważonego rozwoju jest wyraźnie widoczna w działaniach podejmowanych przez wiele podmiotów działających na rynku. Szczególnie duże podmioty odgrywają istotną rolę w kształtowaniu nowej mentalności ESG.

Światowi liderzy w dziedzinie usług finansowych podkreślają obecnie, że dane ESG są niezbędne do zrozumienia potencjału rozwojowego firmy, a ich decyzje inwestycyjne będą w coraz większym stopniu inspirowane przez kryteria związane z ESG. 

Zrównoważony rozwój nie powinien być już postrzegany wyłącznie jako górnolotna idea, ale jako długoterminowa strategia (nie tylko unijna), która będzie miała znaczący wpływ na prowadzenie biznesu.

W naszych publikacjach będziemy poruszać tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ wierzymy, że są one podstawą funkcjonowania w biznesie w niedalekiej przyszłości. Skupimy się na aspektach praktycznych dla przedsiębiorców, ponieważ jesteśmy przekonani, że kompleksowa implementacja zasad zrównoważonego rozwoju będzie miała praktyczny i korzystny wymiar dla biznesu, w tym m.in. umożliwi uzyskanie lepszych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału, czy wyższych dochodów.

Zielona rewolucja w biznesie

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Marta Hincz

Marta Hincz

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 603

Obserwuj nas