Zielona (R)ewolucja w biznesie

Zrównoważony rozwój - nowa rzeczywistość

Czy wiesz, że Światowe Forum Ekonomiczne w swojej piętnastej edycji raportu "Global Risks Report 2020" po raz pierwszy w historii raportu stwierdziło, że wszystkie "największe globalne zagrożenia pod względem prawdopodobieństwa ich wystąpienia" to zagrożenia środowiskowe?

Czy wiesz, że Unia Europejska pragnie stać się pierwszym obszarem neutralnym dla klimatu do 2050 roku i w tym celu potrzebuje przynajmniej od 175 do 290 mld EUR dodatkowych rocznych inwestycji ze środków publicznych i prywatnych w następnej dekadzie?

Czy wiesz, że aby osiągnąć wyznaczone cele i przekształcić gospodarkę Unii Europejskiej w gospodarkę zrównoważoną, Unia Europejska jest w trakcie wdrażania w życie nowej, ambitnej strategii poprzez działania regulacyjne nakładające obowiązki na podmioty z sektora publicznego i prywatnego?

„Zrównoważony rozwój” – co to znaczy?

Zrównoważony rozwój ma trzy podstawowe filary: środowiskowy, społeczny i gospodarczy.

Zrównoważony rozwój może być rozumiany jako idea świata, w którym ludzie mogą żyć produktywnie, dostatnio i spokojnie na zdrowej planecie, a idea ta urzeczywistnia się poprzez globalne, narodowe i regionalne strategie mające na celu wzrost gospodarczy oparty na sprawiedliwości społecznej i efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Z ogólnej idei dążenia ku zrównoważonemu rozwojowi wynikają konkretne regulacje mające znaczący wpływ na biznes, w szczególności wprowadzane na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale także na poziomie Unii Europejskiej, czy na poziomie krajowym. Prowadzi to, między innymi, do powstania nowych (bezpośrednich i pośrednich) obowiązków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nowe regulacje mają wspierać model zrównoważonego wzrostu, tym samym zobowiązując podmioty działające na rynku do dostosowania swojej działalności do zasad zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój nie stanowi "magicznej recepty" na uratowanie środowiska naturalnego przed degradacją. Wręcz przeciwnie, wymaga  znacznej modyfikacji działań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych na całym świecie.

Gdzie jesteśmy?

Kwestia zrównoważonego rozwoju dynamicznie zyskuje na znaczeniu na świecie, w Europie i w Polsce. Zrównoważony rozwój, jako globalne wyzwanie, wymaga reakcji na poziomie globalnym i krajowym we wszystkich sektorach. 

Unia Europejska zobowiązała się (a tym samym jej państwa członkowskie), do realizacji celów wyznaczonych m.in. w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz Porozumienia Paryskiego przyjętego w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład (European Green Deal) - mapę drogową zawierającą działania na najbliższe lata mające na celu przekształcenie gospodarki UE w gospodarkę zrównoważoną poprzez zmianę modelu gospodarczego UE. Realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu będzie wymagała znacznych inwestycji zarówno ze strony sektora publicznego i prywatnego, jak również zmiany podejścia do biznesu.

Na szczeblu Unii Europejskiej zintensyfikowano działania regulacyjne, co doprowadziło do przyjęcia szeregu aktów prawnych wprowadzających nowe obowiązki w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Dokąd zmierzamy?

Zmierzamy w kierunku wprowadzenia kompleksowych ram regulacyjnych. Wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju powoli przestają mieć charakter suplementarny czy fakultatywny, a stają się obowiązkami dla inwestorów.

Cele przewodnie z zakresu zrównoważonego rozwoju będą realizowane w sposób dynamiczny poprzez wprowadzanie konkretnych regulacji we wszystkich sektorach i na wszystkich poziomach.

Transformacja Unii Europejskiej w kierunku gospodarki zrównoważonej uznawana jest za niezbędny krok dla zapewnienia jej długoterminowej konkurencyjności. Długofalowy plan Unii Europejskiej obejmuje wprowadzenie regulacji mających na celu skierowanie kapitału prywatnego w stronę „zielonych” i zrównoważonych inwestycji. 

Środowisko regulacyjne związane ze zrównoważonym rozwojem nadal się kształtuje, ale w nadchodzących latach można spodziewać się jego dynamicznego rozwoju. Regulacje będą miały zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na codzienną działalność przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców w Polsce, a w szczególności na sektor finansowy (zrównoważone finansowanie) i sektor nieruchomości (zrównoważone inwestycje).

W naszej serii publikacji "Zielona (R)ewolucja w Biznesie", chcielibyśmy przedstawić temat zrównoważonego rozwoju z perspektywy prawnej, w szczególności w kontekście rynku nieruchomości.

Przyjęta obecnie przez przedsiębiorcę strategia oraz proaktywne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju zadecydują o sukcesie adaptacji firmy do nowych realiów.
Warto ukierunkować działania firmy na zrównoważony rozwój, który już wkrótce stanie się naszą rzeczywistością.

W naszych publikacjach będziemy poruszać tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ wierzymy, że są one podstawą funkcjonowania w biznesie w niedalekiej przyszłości. Skupimy się na aspektach praktycznych dla przedsiębiorców, ponieważ jesteśmy przekonani, że kompleksowa implementacja zasad zrównoważonego rozwoju będzie miała praktyczny i korzystny wymiar dla biznesu, w tym m.in. umożliwi uzyskanie lepszych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału, czy wyższych dochodów.

Marzenia ESG stają się rzeczywistością

 

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Marta Hincz

Marta Hincz

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 603

Obserwuj nas