ESG - jak wpływa na Twój biznes

ESG nabiera coraz większego znaczenia dla firm, jak i Unii Europejskiej, kształtując ramy regulacyjne, polityczne i społeczne.

Śledź aktualności z zakresu ESG.
Dołącz do newslettera ESG Info

Zapisz się

Co znajdziesz na stronie?


Na tej stronie znajdziesz wszystkie materiały, z których dowiesz się jak skutecznie włączać czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG) do strategii biznesowej i zwiększać konkurencyjność Twojej firmy.


Sprawdź:


ESG (Environmental, Social, Corporate Governance)

obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To wszystko razem stanowi kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Zapoznaj się z naszymi materiałami, aby dowiedzieć się jak ESG wpływa na Twoją firmę.

%

funduszy Private Equity

każdorazowo sprawdza spółki, w które chce zainwestować, pod kątem ryzyka i możliwości ESG.1

%

banków w Polsce

planuje w najbliższym roku uwzględniać w zarządzaniu ryzykiem kredytowym wpływ czynników ESG na procesy i profil ryzyka w sposób ilościowy.2

%

konsumentów

wskazuje, że chętniej wybiera firmy, które aktywnie działają w zakresie ich wpływu społecznego. Różnorodność w organizacji nie jest tematem, który podejmują tylko pionierzy, a staje się elementem szerszej dyskusji.3

ok.

spółek w Polsce

jest obecnie objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego (ESG), a od 2025 r. będzie to ok. 3500 firm. Pośrednio obowiązkiem tym objęte będą firmy współpracujące w ramach łańcucha dostaw z raportującymi firmami.4


Źródła:

Sprawdź nasze publikacje z obszaru ESG

Jak ESG wpływa na Twoją firmę

Aby wywołać realne zmiany w gospodarkach, Unia Europejska skupia swoje działania wokół sektora finansowego, zaczynając od przekierowania strumieni finansowania na zrównoważoną działalność przedsiębiorstw. Instytucje finansowe muszą uwzględnić pozafinansowe szanse i ryzyka w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym. Inwestorzy także potrzebują odpowiednich kompetencji i narzędzi służących ocenie spółek pod kątem ESG, a także dostępu do porównywalnych i rzetelnych informacji niefinansowych, ujawnianych przez spółki w sposób spójny i kompleksowy.

Za skrótem ESG kryje się szereg zagadnień - nie wszystkie będą jednakowo adekwatne dla każdej branży. Na przykład firma oferująca usługi finansowe może bardziej skupić się na kapitale ludzkim i bezpieczeństwie danych, a producent z branży spożywczej może być bardziej zainteresowany tym, w jaki sposób pozyskuje surowce.

Droga przedsiębiorstwa do zrównoważonej strategii zawiera kilka ważnych kroków.

+ Czytaj dalej

Każda firma na tej drodze musi wziąć pod uwagę swoje własne uwarunkowania - branżę, w której działa, regulacje prawne, strukturę właścicielską, poziom dojrzałości w obszarze klimatycznym, społecznym i ładu korporacyjnego, połączone z oczekiwaniami i wymaganiami interesariuszy, inwestorów oraz własnymi celami biznesowymi.

Choć nie wszystkie spółki są bezpośrednio objęte regulacjami, to pośrednio mogą być zobligowane do ich wdrożenia, aby utrzymać klientów i konkurencyjność rynkową, czy uzyskać finansowanie bankowe. Mogą być przykładowo zobowiązanie do ujawnienia informacji niefinansowych na potrzeby raportowe swoich klientów, czy ze względu na uczestnictwo w przetargach.

 • Sektor usług finansowych
 • Spółki portfelowe Private Equity
 • Firmy planujące emisję IPO / obligacji
 • Inwestorzy globalni (po 2025 r. także mniejsze podmioty)
 • Spółki giełdowe

 • Firmy ubiegające się o finansowanie bankowe
 • Firmy dbające o środowisko i społeczność lokalną
 • Liderzy transformacji
 • Firmy chcące pozyskać talenty
 • Firmy chcące zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku (w przetargach itd.)

Obszary, nad którymi warto się zastanowić włączając założenia ESG do strategii firmy

Presja rynkowa i trendy rynkowe, w tym wymogi właścicielskie

Zintegrowanie strategii biznesowej ze strategią zrównoważonego rozwoju/ESG to kluczowy krok w kierunku długoterminowego wzrostu firmy. Każdy z trzech obszarów - E (środowisko), S (społeczna odpowiedzialność), G (ład korporacyjny) - niesie ze sobą szereg możliwości, które odpowiednio skorelowane z celami biznesowymi, mogą budować wartość przedsiębiorstwa w oczach klientów, pracowników, inwestorów i pozostałych interesariuszy. Inne korzyści związane z realizacją strategii ESG, to np.: zwiększenie zwrotu z inwestycji, zwiększenie motywacji pracowników, pozyskanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa, czy zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. 

Warto mieć też na uwadze, że realizacja celów ESG ma coraz większy wpływ na warunki finansowania bankowego. 

Obszary, nad którymi warto się zastanowić:

 • jak zintegrować cele ESG ze strategią biznesową?
 • jak zidentyfikować benchmarki/trendy sektorowe w zakresie ESG?
 • jak wypracować rozwiązania wspierające budowanie długoterminowej wartości w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem?
 • jak skutecznie korzystać z dostępnych zasobów, aby podnieść wartość firmy w oczach klientów i inwestorów?
 • jak przeprowadzić transformację energetyczną całej organizacji?
 • jak spełnić wymogi większościowego właściciela w zakresie ESG?
 • jak osiągnąć strategię Net-Zero?
 • jak w sposób zrównoważony zarządzać zasobami firmy za pomocą narzędzi technologicznych i systemów ERP?
 • jak uzyskać Certyfikat równych płac „EQUAL-SALARY”?

Wymogi zgodności z regulacjami (compliance) - raportowanie niefinansowe

Akcjonariusze i inwestorzy coraz wyraźniej podkreślają znaczenie długoterminowych, zrównoważonych modeli biznesowych firm. Ich miernikiem są raporty w obszarze ESG adresujące zagadnienia środowiska, kwestii społecznych oraz ładu korporacyjnego. Jeśli firmy nie będą publikowały wysokiej jakości sprawozdań niefinansowych, mogą napotkać trudności związane z wyceną spółki, znalezieniem źródeł finansowania czy dotarciem do inwestorów i klientów.

Począwszy od sektora finansowego i rynków kapitałowych, aż po wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od branży - raportowanie niefinansowe podlega ściśle określonym regulacjom i standardom. Każda firma będzie miała obowiązek definiowania kluczowych ryzyk i wskaźników efektywności w obszarze ESG i raportowania na ich temat.

Obszary, nad którymi warto się zastanowić:

 • jak przygotować się do raportowania CSRD i CSDD?
 • jak dzięki technologii usprawniać proces raportowania niefinansowego?
 • jak ustalać i korzystać z KPIs związanych z wpływem organizacji na środowisko i społeczeństwo?
 • jak zmapować korzyści, szanse i ryzyka dotyczące ESG? (non-financial becoming financial)
 • jak przygotować kompleksowy proces zbierania i analizy danych ESG?
 • jak na bieżąco odpowiadać na potrzeby różnych interesariuszy?
 • jak spełnić wymogi większościowego właściciela w zakresie ESG?
 • jak zmierzyć, redukować i raportować ślad węglowy organizacji?
 • czy można przygotować dobrej jakości raport niefinansowy, bez implementacji strategii ESG?

Wymogi zgodności z regulacjami (compliance) - przepisy prawne i podatkowe

Pierwszym aspektem ESG, który realnie zauważają nasi klienci są właśnie nowe regulacje - krajowe i unijne. Przedsiębiorcy słyszą o Zielonej (R)ewolucji i chcą mieć przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość, że są i będą zgodni z szeroko rozumianymi wymogami środowiskowymi.

Obszary, nad którymi warto się zastanowić:

 • jak skutecznie wdrażać krajowe i międzynarodowe regulacje ESG do codziennych zadań?
 • jak dopełnić formalności wynikających z przepisów unijnych dot. wpisania towaru do rejestru SCIP (rejestr towarów zawierających substancje niebezpieczne) oraz PCN (rejestr substancji niebezpiecznych)?
 • jak być zgodnym z koncepcją Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta („ROP”) i być na bieżąco z kolejnymi jej elementami wchodzącymi w przyszłości do polskiego systemu prawnego? 
 • jak na biznes wpłynie wprowadzenie e-faktury?
 • jakie wsparcie prawne w zakresie ESG będzie potrzebne?
 • czy istnieją możliwości obniżenia zobowiązań z tytułu nowych podatków spożywczo-środowiskowych (podatek cukrowy, opłata “małpkowa”, opłata mocowa, opłata depozytowa)?
 • jak prowadzić działalność i podejmować decyzje inwestycyjne zgodnie z taksonomią?
 • jak uniknąć pułapek greenwashingu i jak przygotować się do ew. kontroli w tym zakresie?

Możliwości pozyskania kapitału i finansowania

Patrząc na kierunek zmian regulacyjnych i inicjatyw podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej widać, że premiowane będą firmy prowadzące swoją działalność w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem i wymogami ESG, co wprost przekładać się będzie na możliwości pozyskania kapitału i finansowania.

Wspomniane regulacje to m.in.:

 • European Green Deal (Zielony Ład) – plan działań przyjęty przez Komisję Europejską: strategia zrównoważonego rozwoju dla Unii Europejskiej;
 • NetZero - Europa neutralna klimatycznie do 2050 - ograniczenie zjawiska globalnego ocieplenia;
 • Budżet Unii Europejskiej 2021-2027 - blisko 30% środków przeznaczone na inicjatywy i inwestycje z obszaru “zielonej” transformacji i cyfryzacji”;
 • Plan wsparcia działań na rzecz klimatu ze strony sektora usług finansowych. Od 10 marca 2021 roku obowiązuje rozporządzenie (EU) 2019/2088, które zobowiązuje inwestorów finansowych do raportowania na temat stopnia zrównoważenia swoich portfeli inwestycyjnych. Co więcej, instytucje finansowe muszą uwzględniać pozafinansowe ryzyka i szanse w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym. Do tego potrzebują narzędzi do oceny spółek z obszaru ESG, a także dostępu do porównywalnych i wiarygodnych informacji pozafinansowych ujawnianych przez firmy w spójny sposób.

Firmy, które nie będą miały uregulowanych kwestii środowiskowych, socjalnych czy ładu korporacyjnego w swojej działalności - bez względu na to czy są zobligowane do publikacji raportu niefinansowego, czy nie - mogą mieć trudności lub stracić możliwość pozyskiwania finansowania na swój rozwój. Te organizacje, które postanowią pójść drogą zrównoważonego rozwoju, będą miały szerszy dostęp do kapitału i więcej możliwości na finansowanie.

Obszary, nad którymi warto się zastanowić:

 • jak przygotować się do procesu pozyskania kapitału?
 • jak dopasować wieloletni plan inwestycji do możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego w postaci dotacji, ulg lub innych preferencji?
 • jak pozyskać dofinansowanie ze środków publicznych (w tym unijnych)?
 • jak zdywersyfikować źródła finansowania, pozyskując środki w ramach emisji obligacji ESG?
 • jak inwestować w podmioty spełniające wymogi ESG?
 • jak weryfikować działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w procesie przygotowania inwestycji (ESG Due Diligence)

Pomożemy Ci zrozumieć wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i wdrożyć rozwiązania, podnoszące konkurencyjność Twojej firmy.

Oferujemy profesjonalne doradztwo m.in. w obszarach budowania strategii zrównoważonego rozwoju/ESG, raportowania niefinansowego, finansowania projektów, podatkowych i prawnych aspektów zrównoważonego rozwoju, wdrażania technologii i bezpieczeństwa danych, budowania zrównoważonego łańcucha dostaw oraz realizacji celu neutralności klimatycznej.

ESG – kompleksowe wsparcie dla firm

Nadchodzące wydarzenia i materiały z webinarów w temacie ESG

Newsletter: ESG Info

Otrzymuj informacje prosto na maila

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o wpływie ESG na Twoją firmę i możliwych rozwiązaniach.

Tomasz Barańczyk

Partner, leader of ESG initiatives, Warszawa, PwC Polska

+48 22 746 4852

Email

Dorota Franczukowska

Starszy Menedżer, PwC Polska

+48 519 507 685

Email

Obserwuj nas