Nowy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Nie przeocz rejestracji beneficjenta rzeczywistego

Obowiązkowa rejestracja beneficjentów rzeczywistych

Od 13 października 2019 r. konieczna stała się rejestracja Beneficjentów Rzeczywistych (BR) w nowym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) przed tą datą mają dodatkowe 9 miesięcy na dopełnienie rejestracji, tj. do 13 lipca 2020 r. Pierwotny termin, aby zarejestrować Beneficjenta Rzeczywistego upływał 13 kwietnia 2020 r., lecz ze względu na utrudnienia spowodowane COVID-19 został on wydłużony. 

Z uwagi na problemy techniczne systemu CRBR w dniach 13 - 15 lipca 2020 r. ministerstwo zawiesiło bieg terminu na zarejestrowanie BR. W dniu 16 lipca 2020 r. ministerstwo wydało komunikat w sprawie usunięcia zakłóceń w pracy systemu CRBR, w związku z czym ostatecznym terminem na zgłoszenie BR jest dzień 17 lipca 2020 r. 

Dla spółek utworzonych po 13 października 2019 r., termin ten wynosi 7 dni roboczych od wpisania spółki do KRS, bądź 7 dni roboczych od dokonania zmiany gdy dana spółka została już wpisana do CRBR. 

Spółki, które nie dopełniły obowiązku w ustawowym terminie nadal są zobligowane do zgłoszenia BR w systemie CRBR". 

Potrzebujesz naszej pomocy?

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomóc?

W związku z obowiązkiem ujawniania informacji dot. BR oferujemy wsparcie w zakresie procesu identyfikacji BR oraz procesu rejestracji BR

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Co należy zrobić?

Rejestr BR ma formę elektroniczną

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem specjalnej strony internetowej zarządzanej przez Ministra Finansów

Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez zaufany profil ePUAP

Więcej informacji

Kogo dotyczy rejestracja?

Rejestracja dotyczy prawie wszystkich polskich spółek osobowych oraz spółek kapitałowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyłączone spod obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) są spółki takie jak: 

• spółki partnerskie

• spółki publiczne (notowane na giełdzie papierów wartościowych)

Kim jest Beneficjent Rzeczywisty?

Za Beneficjenta Rzeczywistego uznajemy osobę fizyczną lub osoby fizyczne, która dzięki uprawnieniom wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych sprawuję kontrolę nad spółką w sposób bezpośredni lub pośredni. Takie uwarunkowania pozwalają na wywierania decydującego wpływu na działania i czynności spółki, co w efekcie czyni taką osobę Beneficjentem Rzeczywistym.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest to baza danych, prowadzona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zawiera ona informacje o danych beneficjentów rzeczywistych spółek podlegających rejestracji w CRBR. Rejestr ten ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ograniczania aktywności mających na celu szeroko pojęte pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Umożliwia on zdobycie informacji o beneficjencie rzeczywistym nawet w skomplikowanych strukturach własnościowych, co zmniejsza ryzyko nielegalnych aktywności.

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Aby skutecznie zarejestrować Beneficjenta Rzeczywistego w CRBR, należy wprowadzić do rejestru następujące dane:

 • dane spółki

  • nazwa (firma)

  • forma prawna

  • adres siedziby

  • numery KRS i NIP

 • dane Beneficjenta Rzeczywistego

  • imię i nazwisko

  • obywatelstwo

  • państwo zamieszkania (rezydencji)

  • numer PESEL, a w przypadku gdy Beneficjent Rzeczywisty nie posiada numeru PESEL, należy podać datę urodzenia

  • informację o charakterze udziału lub uprawnienia, w związku z którym nabywa status Beneficjenta Rzeczywistego

Dokonać zgłoszenia może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji w spółce. Naturalnie, jako organ uprawniony do tego należy wymienić zarząd spółki w przypadku spółki kapitałowej oraz wspólnika w przypadku spółki osobowej. Wpisu do CRBR nie można jednak dokonać na podstawie pełnomocnictwa. Jest to istotne z punktu widzenia odpowiedzialności – osoby dokonujące zgłoszenia są odpowiedzialne za prawidłowe wskazanie danych zawartych w zgłoszeniu do CRBR pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku gdy zasady reprezentacji spółki przewidują reprezentację łączną, zgłoszenie musi zostać podpisane przez wszystkie uprawnione do reprezentacji osoby.

Ujawnienia Beneficjenta Rzeczywistego nie można dokonać w formie pisemnej. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wprowadzenie odpowiednich danych na stronie internetowej, prowadzonej przez Ministra Finansów.

Sankcje

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego, bądź jego aktualizacji w ustawowym terminie może skutkować karą do 1 mln PLN dla spółki.

Również reprezentanci podmiotów podlegających rejestracji są odpowiedzialni za szkodę spowodowaną niezgłoszeniem w ustawowym terminie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych odpowiednich danych lub ich zmiany, a także zgłoszeniem nieprawdziwych danych. Zgłoszenie nieprawdziwych danych do CRBR dodatkowo wiąże się z odpowiedzialnością karną reprezentantów spółki dokonujących zgłoszenia, oraz odpowiedzialnością cywilną za szkodę wyrządzoną niezgłoszeniem informacji, złożeniem nieprawdziwych informacji, a także brakiem aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym w wymaganym przepisami terminie.  

Co należy zrobić i jak możemy pomóc?

 • Oferujemy kompleksową analizę struktury właścicielskiej spółki lub spółek podlegających zgłoszeniu do Centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 • Jako część naszej usługi oferujemy końcowy raport mający za cel wskazanie beneficjenta rzeczywistego oraz określenie charakteru i źródła jego uprawnień, z których wynika posiadanie statusu beneficjenta rzeczywistego. Raport może być przygotowany również w języku angielskim.

 • Oferujemy także pomoc w zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Wsparcie podczas rejestracji może być świadczone jako drugi etap procesu identyfikacji, jak również jako osobna usługa w przypadku gdy spółka określiła Beneficjenta Rzeczywistego we własnym zakresie. Wsparcie takie jest szczególnie istotne dla reprezentantów zgłaszanej spółki/spółek będących obcokrajowcami,.

Ważne informacje dotyczące rejestracji:

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma formę elektroniczną. Strona jest dostępna wyłącznie w języku polskim.

 • Wniosek należy złożyć za pośrednictwem specjalnej strony internetowej zarządzanej przez Ministra Finansów

 • Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez zaufany profil ePUAP

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Piotr Płatnerz

Piotr Płatnerz

Counsel, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 025

Obserwuj nas