Od regulacji, raportowania i finansowania po strategiczną zmianę.


Jak ESG wpływa na biznes w Twojej branży?

Szanse i ryzyka związane z ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) mają realny i mierzalny wpływ na biznes, co nie może umknąć uwadze inwestorów, funduszy private equity oraz instytucji finansowych. Presja regulacyjna i rynkowa oraz nacisk ze strony właścicieli kapitału prowadzą do transformacji gospodarek światowych i firm.


Obserwuj kampanię „Ślad konkurencji”   Dolącz do newslettera ESG Info  

Aby wywołać rzeczywiste zmiany w gospodarkach, Unia Europejska skupia swoje działania wokół sektora finansowego, zaczynając od przekierowania strumieni finansowania na zrównoważoną działalność przedsiębiorstw. Instytucje finansowe będą zatem musiały uwzględnić pozafinansowe szanse i ryzyka w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym. Następuje konieczność zbilansowania portfeli inwestycyjnych. W związku z tym, inwestorzy potrzebują odpowiednich kompetencji i narzędzi służących ocenie spółek pod kątem ESG, a także dostępu do porównywalnych i rzetelnych informacji niefinansowych, ujawnianych przez spółki w sposób spójny i kompleksowy.

Istnieją co najmniej trzy powody, dla których firmy włączają założenia zrównoważonego rozwoju do swoich strategii:
Presja rynkowa i trendy rynkowe, w tym wymogi właścicielskie


Wyzwania firm


Przygotowywanie i wdrażanie strategii wzrostu i poprawy wyników, partnerowanie funkcjom biznesowym. Obniżanie kosztów, poprawa jakości i efektywności. Uwolnienie czasu i przeznaczenie go na szerszą analizę/działania wnoszące większą wartość.

Zrównoważony rozwój może być katalizatorem długoterminowego wzrostu, a wyzwania ESG mogą przekształcić się w rzeczywiste i wymierne korzyści.

Wspieramy klientów w następujących obszarach:

 • Jak zintegrować cele ESG ze strategią biznesową?
 • Jak zidentyfikować benchmarki/trendy sektorowe w zakresie ESG?
 • Jak wypracować rozwiązania wspierające budowanie długoterminowej wartości w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem?
 • Jak skutecznie korzystać z dostępnych zasobów, aby podnieść wartość firmy w oczach klientów i inwestorów?
 • Jak spełnić wymogi większościowego właściciela w zakresie ESG?
 • Jak osiągnąć strategię net-zero?
 • Jak uzyskać Certyfikat RÓWNYCH PŁAC?

Nasze doświadczenie:

Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3


Wyzwanie klienta:

Wiodąca firma z branży chemicznej, której misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie modelu oszacowania jej realnego wpływu na środowisko i otoczenie. Biorąc pod uwagę skalę i różnorodność firmy, poszukiwała ram wystarczająco elastycznych, aby zmierzyć i ocenić jej oddziaływanie na społeczeństwo zarówno na poziomie całej korporacji, jak i na poziomie produktów.


Nasze rozwiązanie:

W czasie realizacji tego projektu blisko współpracowaliśmy z zespołem klienta, odpowiedzialnym za strategię zrównoważonego rozwoju. Dostosowaliśmy opracowany przez nas model TIMM (Total Impact Measurement and Management, Kompleksowy Pomiar i Zarządzanie Wpływem), poprzez zastosowanie powtarzalnego podejścia do monitorowania śladu korporacyjnego w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Analiza objęła operacje klienta, łańcuch dostaw, a także oddziaływanie na klientów. Zbadaliśmy wpływ firmy na PKB, incydenty związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, poprzez rozwój kapitału ludzkiego i wkład w zmianę klimatu i lokalne zanieczyszczenie powietrza. Wsparliśmy klienta także na poziomie decyzji inwestycyjnych i planowania kolejnych lokalizacji.
Wyzwanie klienta:

Globalny producent kawy potrzebował zbadać, w jakim stopniu jego strategia jest powiązana z celami zrównoważonego rozwoju (SDG) i jak można by wdrożyć tę strategię w oparciu o głębsze zrozumienie istotnych problemów, przed którymi stoją ich główni interesariusze.


Nasze rozwiązanie:

W pierwszym etapie projektu skupiliśmy się na zidentyfikowaniu i zmapowaniu kluczowych dla firmy interesariuszy. Następnie przeanalizowaliśmy wagę wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, przed którymi stał nasz klient. Kolejnym krokiem było przygotowanie macierzy powiązań ilustrującej, jak strategia klienta może oddziaływać na interesariuszy pod względem kryteriów zrównoważonego rozwoju. Takie ujęcie tematu pozwoliło na jasne wskazanie działań jakie powinien podjąć klient a także opracowanie wskaźników służących do oceny ich skuteczności.
Wyzwanie klienta:

Jeden z banków działających na terenie Unii Europejskiej zwrócił się do nas z prośbą o doradztwo i pomoc w opracowaniu ścieżki wdrożenia regulacji związanych z ESG.

Poza potrzebą spełnienia wymogów prawnych i dążenia do zrównoważonych finansów, klient chciał także dzięki temu wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną.


Nasze rozwiązanie:

Przeprowadziliśmy analizę wpływu i zakresu niezbędnych regulacji UE, pomogliśmy także klientowi w zrozumieniu jak wymogi dotyczące zrównoważonych finansów przekładają się na uwarunkowania biznesowe, wsparliśmy w dopasowaniu portfolio produktów i klientów do taksonomii unijnej. W następnym kroku, wspólnie z zespołem zarządzania ryzykiem w banku, opracowaliśmy mapę danych, która pozwoliła na identyfikację kluczowych danych, ich właściwe zbieranie a także ich odpowiednią jakość. Analiza interesariuszy banku pozwoliła także określić następne kroki niezbędne do osiągnięcia pełnej zgodności raportowania z unijnymi regulacjami.

Wymogi zgodności z regulacjami (compliance)


Compliance - raportowanie niefinansowe

Wyzwania firm


Akcjonariusze i inwestorzy coraz wyraźniej podkreślają znaczenie długoterminowych, zrównoważonych modeli biznesowych firm. Ich miernikiem są raporty w obszarze ESG adresujące zagadnienia środowiska, kwestii społecznych oraz ładu korporacyjnego. Jeśli firmy nie będą publikowały wysokiej jakości sprawozdań niefinansowych, mogą już wkrótce napotkać trudności związane z wyceną spółki, znalezieniem źródeł finansowania oraz dotarciem do inwestorów i klientów.

Począwszy od sektora finansowego i rynków kapitałowych, aż po wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od branży - raportowanie niefinansowe będzie podlegało ściśle określonym regulacjom i standardom. Każda firma będzie miała obowiązek definiowania kluczowych ryzyk i wskaźników efektywności w obszarze ESG i raportowania na ich temat.

Wspieramy klientów w następujących obszarach:

 • Jak dzięki technologii usprawniać proces raportowania niefinansowego?
 • Jak ustalać i korzystać z KPIs związanych z wpływem organizacji na środowisko i społeczeństwo?
 • Non-financial becoming financial. Jak zmapować korzyści, szanse i ryzyka dotyczące ESG?
 • Jak przygotować kompleksowy proces zbierania i analizy danych ESG?
 • Jak na bieżąco odpowiadać na potrzeby różnych interesariuszy?
 • Jak spełnić wymogi większościowego właściciela w zakresie ESG?
 • Jak zmierzyć, redukować i raportować ślad węglowy w Twojej organizacji?

Wymogi zgodności z regulacjami (compliance)


Compliance - przepisy prawne i podatkowe

Wyzwania firm


9 na 10 polskich prezesów badanych w CEO Survey 2021 uważa za największe ryzyko i wyzwanie niepewność regulacji podatkowych. Pierwszym aspektem ESG, który realnie zauważają nasi klienci są właśnie nowe regulacje - krajowe i unijne. Przedsiębiorcy słyszą o Zielonej (R)ewolucji i chcą mieć przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość że są i będą zgodni z szeroko rozumianymi wymogami środowiskowymi. PwC może zapewnić taki komfort, śledząc na bieżąco nadchodzące zmiany legislacyjne i ich potencjalny wpływ na biznes naszych klientów.

Wspieramy klientów w następujących obszarach:

 • Jak skutecznie wdrażać krajowe i międzynarodowe regulacje ESG do codziennych zadań?
 • Jak dopełnić formalności wynikających z przepisów unijnych dot. wpisania towaru do rejestru SCIP (rejestr towarów zawierających substancje niebezpieczne) oraz PCN (rejestr substancji niebezpiecznych)?
 • Jak być zgodnym z koncepcją Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta („ROP”) i być na bieżąco z kolejnymi jej elementami wchodzącymi w przyszłości do polskiego systemu prawnego? Jak na mój biznes wpłynie wprowadzenie e-faktury?
 • Na jakie wsparcie prawne w zakresie ESG mogę liczyć w obszarach takich jak Real Estate czy FS (np. w aspekcie umów)?
 • Czy istnieją możliwości obniżenia zobowiązań z tytułu nowych podatków spożywczo-środowiskowych (podatek cukrowy, opłata “małpkowa”, opłata mocowa, opłata depozytowa)?

Dowiedz się więcej o regulacjach środowiskowych

Nasze doświadczenie:

Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3Wyzwanie klienta:

Jedna z europejskich giełd papierów wartościowych zwróciła się do nas z prośbą o wsparcie w przygotowaniu raportu niefinansowego zgodnego ze standardami GRI oraz opracowaniu strategii ESG.


Nasze rozwiązanie:

Jednym z elementów naszych działań było przeprowadzenie dialogu z kluczowymi interesariuszami w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i przygotowania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowaliśmy również główne obszary ryzyk niefinansowych oraz przeprowadziliśmy międzynarodowy benchmarking najlepszych praktyk raportowania w branży, którą reprezentuje klient. Efektem naszych działań było opracowanie nowej strategii raportowania niefinansowego, a także ustalenie zakresu i usprawnienie sposobu pozyskiwania danych prezentowanych w raporcie ESG. Klient otrzymał również raport zrównoważonego rozwoju opracowany zgodnie ze standardem GRI, który uwzględnia wymagania oraz zalecenia następujących norm i wytycznych: Wytyczne i wskaźniki WFE ESG (2018); SASB Security & Commodity Exchange, Sustainability Accounting; CDP Climate Change (2019).
Wyzwanie klienta:

Fundusz Private Equity potrzebował wsparcia w zakresie ustalenia celów i mierników oraz w procesie monitorowania operacjonalizacji strategii w obszarze ESG w swoich spółkach portfelowych.


Nasze rozwiązanie:

Wykonane przez nas prace obejmowały opracowanie metodyki kalkulacji ponad 200 wskaźników ESG, w tym identyfikację źródeł danych, określenie prawidłowego sposobu kalkulacji wskaźnika, a następnie przygotowanie założeń dla dashboardów przygotowywanych w technologii Power BI. Klient otrzymał od nas również wyliczenia dot. śladu węglowego organizacji.
Wyzwanie klienta:

Jeden z największych polskich banków zgłosił się do nas z prośbą o przygotowanie strategii rozwoju analityki danych niefinansowych.


Nasze rozwiązanie:

W ramach projektu dla 170 procesów zidentyfikowanych w Banku opracowaliśmy strategię bieżącego monitorowania kluczowych wskaźników w obszarze ryzyka (KRIs) i osiągnięć (KPIs). Dane podsumowujące prowadzone analizy zostały udostępnione kierownictwu i zarządowi Banku w postaci dedykowanego dashboardu. Projekt obejmował również wdrożenie analityki danych obejmujące przygotowanie ponad 130 wskaźników KRI i KPI w procesach wybranych do fazy pilotażowej (identyfikacja źródeł danych, określenie zasad kalkulacji wskaźników), w tym opracowanie aplikacji - dashboardu - z wykorzystaniem narzędzia klasy Business Intelligence (BI), prezentującej zbiorcze wyniki zaprojektowanych wskaźników.

Nasze rozwiązania:

Sytuacja 1 Sytuacja 2 Sytuacja 3Wyzwanie klienta:

Jeden z największych producentów aut podjął decyzję o tym, że w perspektywie kilku lat chciałby prowadzić działalność zeroemisyjną oraz potencjalnie „wyczyścić” swój ślad węglowy za przeszłość. W tym zakresie podjął decyzję, że nie chce dłużej korzystać z energii elektrycznej pochodzącej z węgla a chce postawić na własne źródła wytwarzania energii elektrycznej oparte wyłącznie o odnawialność (np. fotowoltaika, wiatraki etc.).


Nasze rozwiązanie:

Wspieramy klienta zarówno w wyborze najkorzystniejszego źródła wytwarzania energii elektrycznej, jak również w późniejszym dostosowaniu się klienta do regulacji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej (uzyskanie koncesji, rozliczenie podatku akcyzowego, prowadzenie ewidencji etc.). Współpracujemy z zespołem klienta, który łączy w sobie zarówno wiedzę podatkowo-prawną jak i techniczną związaną z utrzymaniem ruchu w fabryce. Z uwagi na naszą szeroką wiedzę i doświadczenie w tym zakresie mogliśmy pomóc klientowi zarówno w zakresie typowo technicznych kwestii związanych z energią elektryczną, jak i w doradztwie prawno-podatkowym.
Wyzwanie klienta:

Klient prowadzi centrum usług wspólnych, które w skupia w sobie specjalistów prowadzących m.in. sprawozdawczość związaną z ekopodatkami w całej UE. Żeby mieć jednak pewność, że obejmuje swoim zespołem całą sprawozdawczość w tym zakresie, klient zwrócił się do nas z prośba o przygotowanie raportu, w którym przedstawilibyśmy główne założenia każdego z ekopodatków w poszczególnych państwa członkowskich UE.


Nasze rozwiązanie:

Z uwagi na nasze doświadczenie oraz współpracę z innymi biurami PwC, byliśmy w stanie dokonać analizy ekopodatków w całej UE. Tym samym w jednym miejscu posiadamy unikatową wiedzę dotyczącą tego co i jak jest opodatkowane podatkami środowiskowymi w różnych państwach członkowskich.
Wyzwanie klienta:

Klient prowadzi dystrybucję smarów w całej UE. W związku z wprowadzeniem unijnego rejestru SCIP i PCN został zobowiązany do bieżącego raportowania odnośnie substancji niebezpiecznych, które wprowadza do obrotu na terytorium UE. Brak dopełnienia tych formalności może oznaczać dla niego wysokie kary finansowe (przykładowo w Portugalii do 5 mln EUR, w Polsce do 50 tys. EUR etc.).


Nasze rozwiązanie:

Klientowi dostarczamy analizę substancji, jednocześnie określając które z nich są niebezpieczne. Dodatkowo w jego imieniu wysyłamy do rejestru potrzebne zgłoszenia, które pozwalają mu dopełnić formalności w tym zakresie i tym samym uniknąć kar finansowym. Z uwagi na to, że przedmiotowe regulacje mają charakter unijny a nie krajowy jest to compliance prowadzony na poziomie europejskim.Możliwości pozyskania kapitału i finansowaniaWyzwania firm


Przyszłość finansów jest “zielona”. Potwierdzają to zmiany regulacyjne i inicjatywy podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej:

 • European Green Deal (zielony ład) – plan działań przyjęty przez Komisję Europejską: strategia zrównoważonego rozwoju dla Unii Europejskiej.
 • Net “Zero” - Europa neutralna klimatycznie do 2050 - ograniczenie zjawiska globalnego ocieplenia
 • Budżet Unii Europejskiej 2021-2027 - blisko 30% środków przeznaczone na inicjatywy i inwestycje z obszaru “zielonej” transformacji i cyfryzacji.
 • Krajowy Plan Odbudowy, którego znaczna część będzie przeznaczona na “Zieloną energię i zmniejszenie energochłonności” czy “Zieloną inteligentną mobliność”
 • Plan wsparcia działań na rzecz klimatu ze strony sektora usług finansowych. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w planie finansowania zrównoważonego rozwoju - aby zmotywować rynek do wdrażania zmian, Unia Europejska postanowiła zacząć od sektora finansowego. Od 10 marca obowiązuje już rozporządzenie (EU) 2019/2088, które zobowiązuje inwestorów finansowych do raportowania na temat stopnia zrównoważenia swoich portfeli inwestycyjnych. Instytucje finansowe będą musiały uwzględnić pozafinansowe ryzyka i szanse w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym. Do tego potrzebują narzędzi do oceny spółek z obszaru ESG, a także dostępu do porównywalnych i wiarygodnych informacji pozafinansowych ujawnianych przez firmy w spójny sposób.

Firmy, które nie będą miały uregulowanych kwestii środowiskowych, socjalnych czy ładu korporacyjnego w swojej działalności, odzwierciedlonych w raporcie niefinansowym, wkrótce mogą mieć trudności lub stracić możliwość pozyskiwania finansowania na swój rozwój. Te firmy, które postanowią pójść drogą zrównoważonego rozwoju, będą miały szerszy dostęp do kapitału i więcej możliwości na finansowanie.


Wspieramy klientów w następujących obszarach:

 • Jak przygotować się do procesu pozyskania kapitału?
 • Jak dopasować wieloletni plan inwestycji do możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego w postaci dotacji, ulg lub innych preferencji?
 • Jak pozyskać dofinansowanie ze środków publicznych (w tym unijnych)?
 • Jak zdywersyfikować źródła finansowania, pozyskując środki w ramach emisji obligacji ESG?
 • ESG Due Diligence - jak inwestować w podmioty spełniające wymogi ESG?

Nasze doświadczenie:

Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3Wyzwanie klienta:

Klient z branży handlu detalicznego zdecydował się na budowę nowego zautomatyzowanego magazynu, aby usprawnić swój łańcuch dostaw, zastosować sterowanie za pomocą niskoenergochłonnej technologii eliminującej pomyłki i ograniczającej emisję związaną z nieefektywnymi transportami. Aby móc zrealizować tę inwestycję, klient poprosił nas o wsparcie w uzyskaniu finansowania.


Nasze rozwiązanie:

Udzieliliśmy klientowi kompleksowego wsparcia w zakresie wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji, które obejmowało takie elementy jak:

 • Analiza dostępnych opcji finansowania pod zamierzenie inwestycyjne
 • Weryfikacja spełnienia warunków formalnych
 • Asysta w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i dyskusjach z jednostką, która tymi środkami dysponuje
 • Bieżące wsparcie w rozliczeniu i raportowaniu inwestycji.
Wyzwanie klienta:

Wdrożenie projektu “zero waste”dla klienta z branży piekarniczej, który poszukiwał możliwości ponownego przetworzenia swoich odpadów produkcyjnych.


Nasze rozwiązanie:

Przeprowadziliśmy dla klienta analizę możliwości pozyskania finansowania publicznego na budowę instalacji przetwarzania odpadów, dzięki której mógł pozyskać surowiec do odrębnego procesu produkcyjnego. Analiza obejmowała także przegląd dostępnych programów dotacyjnych i ulg podatkowych na prace badawczo-rozwojowe nad nową technologią umożliwiającą ponowne przetworzenie surowca.
Wyzwanie klienta:

Klient z branży motoryzacyjnej chciał zmniejszyć energochłonność swojego procesu produkcyjnego i dzięki temu także obniżyć koszt energii elektrycznej, który był główną składową jego kosztów produkcji.


Nasze rozwiązanie:

Klient otrzymał od nas wsparcie technologiczne, poprzedzone przeglądem dostępnych technologii umożliwiających budowę własnej mocy wytwórczej, a także wsparcie grantowe związane z identyfikacją nieefektywności energetycznych, opracowanie strategii ich optymalizacji oraz wsparcie w pozyskaniu dotacji.ESG - Podstawowe informacje 

ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Akronim ten pojawił się już w 2005 r., ale szczególnym zainteresowaniem cieszy się od 2015 r. po opublikowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. To wszystko razem stanowi kryterium zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Za skrótem ESG kryje się szereg zagadnień - nie wszystkie będą jednakowo adekwatne dla każdej branży. Na przykład firma oferująca usługi finansowe może bardziej skupić się na kapitale ludzkim i bezpieczeństwie danych, a producent z branży spożywczej może być bardziej zainteresowany tym, w jaki sposób pozyskuje surowce.

Kto powinien stosować zasady ESG:

 • Sektor usług finansowych
 • Spółki portfelowe Private Equity
 • Firmy planujące emisję IPO / obligacji
 • Inwestorzy globalni (po 2025 r. także mniejsze podmioty)
 • Spółki giełdowe
 • Firmy ubiegające się o finansowanie bankowe
 • Firmy dbające o środowisko i społeczność lokalną
 • Liderzy transformacji
 • Firmy chcące pozyskać talenty

Droga przedsiębiorstwa do zrównoważonej strategii zawiera kilka ważnych kroków. Każda firma na tej drodze musi wziąć pod uwagę swoje własne uwarunkowania - branżę, w której działa, regulacje prawne, strukturę właścicielską, poziom dojrzałości w obszarze klimatycznym, socjalnym i ładu korporacyjnego połączone z oczekiwaniami i wymaganiami interesariuszy i inwestorów oraz własnymi celami biznesowymi.

E - Środowisko

Emisja CO2 Ślad węglowy produktu Finansowanie wpływu na środowisko Podatność na zmiany klimatyczne Gospodarka wodna Bioróżnorodność i gospodarowanie gruntami Zaopatrzenie w surowce Emisja toksyn i odpadów Opakowania i odpady Elektroodpady Czyste technologie Zielone budownictwo Energia odnawialna

S - Społeczna odpowiedzialność

Zarządzanie kadrą Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozwój kapitału ludzkiego Standardy dotyczące łańcuchów dostaw Jakość i bezpieczeństwo produktów Bezpieczeństwo chemiczne Bezpieczeństwo finansowe produktu Ochrona prywatności i danych Odpowiedzialne inwestowanie Ryzyka zdrowotne i demograficzne Zweryfikowane źródła pochodzenia dostawców Dostęp do usług komunikacyjnych Dostęp do finansowania Dostęp do opieki zdrowotnej Możliwości w zakresie zdrowia i żywienia

G - Ład korporacyjny

Zarządzanie i nadzór nad spółką Polityki nadzoru nad łańcuchem dostaw Raportowanie i komunikacja z interesariuszami Różnorodność w składzie zarządu Wynagrodzenie kadry kierowniczej Etyka biznesowa Unikanie praktyk monopolistycznych Zapobieganie sytuacjom korupcjogennym Stabilny system finansowania Przejrzystość podatkowa

Dowiedz się, jak ESG wpływa na Twoją firmę

Skontaktuj się z nami

Tomasz Barańczyk

Tomasz Barańczyk

Partner, lider inicjatyw ESG, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4852

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Partnerka, Sektor publiczny, PwC Polska

Tel.: +48 517 140 537

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Dorota Franczukowska

Dorota Franczukowska

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 685

Obserwuj nas