Odpowiedzialny biznes

Wierzymy we wspólną odpowiedzialność przedsiębiorstw, władz i społeczeństwa za budowanie zrównoważonej przyszłości. Podejmujemy działania i angażujemy naszych interesariuszy w inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu, by pozytywnie wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy

Zasady odpowiedzialnego biznesu stosujemy w codziennej pracy. Podejmując decyzje, bierzemy pod uwagę ich wpływ na cztery kluczowe obszary:

  • Odpowiedzialna działalność biznesowa  – dążymy do tego, aby nasze usługi, produkty i sposób w jaki je dostarczamy były odpowiedzialne, oparte o zasady etyki i transparentności.
  • Ludzie i różnorodność  – wspieramy rozwój naszych pracowników, dbamy o poszanowanie różnic
  • Zaangażowanie społeczne – wykorzystujemy potencjał naszych pracowników, by wzmacniać rozwój społeczny,
  • Dbałość o środowisko – staramy się mieć pozytywny wpływ na środowisko

Zobowiązania PwC

Globalnie postawiliśmy sobie ambitne cele do 2022 roku:

  • wesprzeć 15 milionów osób, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych, aby pomóc im zmaksymalizować ich potencjał
  • 100% kompensowania (tzw. offset) emisji z naszych podróży lotniczych oraz pozyskiwania 100% energii odnawialnej na nasze zużycie energii elektrycznej

Aby mieć pozytywny wpływ na otaczający nasz świat, zobowiązujemy się do:

Wykorzystania naszej sieci kontaktów do skalowania odpowiedzialnych zachowań biznesowych

Chcemy wykorzystywać nasze umiejętności oraz relacje by być katalizatorem pozytywnych zmian w obszarze odpowiedzialnego biznesu.

Budowania kultury  poszanowania różnic

Będziemy szkolić naszych liderów, aby rozpoznawali i przeciwdziałali jakimkolwiek uprzedzeniom. Będziemy podnosić świadomość naszych pracowników w zakresie znaczenia różnorodności.

Zwiększenia pozytywnego wpływu społecznego

Będziemy zapewniać możliwości naszym pracownikom udział w wolontariacie pracowniczym, gdzie będą mogli wykorzystać swoje umiejętności i działać na rzecz społeczeństwa.

Zarządzania naszym wpływem na środowisko

Będziemy wdrażać naszą politykę środowiskową w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko

Zwiększenia przejrzystości oraz znaczenia naszych raportów

Zwiększymy efektywność i dokładność raportowania naszych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z odpowiedzialnością biznesową oraz ustalimy cele do tych wskaźników.

Struktura zarządzania

Prowadzenie naszego biznesu odpowiedzialnie i stałe doskonalenie w tym obszarze jest priorytetem dla PwC

Podejmowanie strategicznych decyzji, zatwierdzanie kierunków działań i zapewnienie promocji tych zagadnień leży w gestii Zarządu firmy.

Operacyjne działania są wdrażane przez Lidera i Zespół ds. Odpowiedzialnego Biznesu oraz Fundację PwC. Są to przede wszystkim: opracowywanie i zarządzanie projektami, reprezentowanie firmę na zewnątrz poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, uczestnictwo w grupach roboczych, opracowywanie publikacji, edukację.

Zespół Odpowiedzialnego Biznesu ściśle współpracuje z liderami zespołów ds. Zasobów Ludzkich, Marketingu i Komunikacji, Działem Zakupów, Partnerami i Dyrektorami PwC odpowiedzialnymi za takie kwestie jak Etyka, Ryzyko i Zgodność z regulacjami, Różnorodność. 

Skontaktuj się z nami

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas