Bilans po wdrożeniu MSSF 16

Leasingobiorcy ujawniają już wpływ MSSF 16 na bilans

Włączenie zobowiązań z tyt. leasingu i prawa do użytkowania aktywa do bilansu spowodowało, że na koniec 2018 roku łączny szacowany wpływ nowego standardu leasingowego na sumy bilansowe na dzień 1 stycznia 2019 r. największych polskich spółek notowanych przekroczył już 20 mld zł.

W praktyce oznacza to, że raportujący zgodnie z MSR musieli dokonać olbrzymiego wysiłku, aby zinwentaryzować, przeliczyć i ujawnić wpływ wyceny setek umów leasingowych na swoje bilanse. Podobne wyzwanie czeka ich w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z nowym standardem MSSF 16 leasingobiorcy muszą ujmować prawie wszystkie umowy leasingu na bilansie: wyceniając zobowiązanie z tytułu leasingu oraz prawo do użytkowania aktywa. Wprawdzie zmiana ta zostanie wprowadzona przez większość spółek stosujących MSSF od 1 stycznia bieżącego roku i widoczna będzie w pełni dopiero w sprawozdaniach za rok 2019, ale już teraz leasingobiorcy ujawniają w swoich sprawozdaniach oczekiwany efekt MSSF 16 na kluczowe pozycje bilansowe.

ESMA wymaga wysokiej jakości ujawnień

ESMA - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych będący niezależnym organem Unii Europejskiej, który dokonuje przeglądu sprawozdań finansowych emitentów pod kątem zgodności z MSSF, ustanawia co roku priorytety dla spółek raportujących zgodnie z tymi standardami.

Jednym z takich priorytetów dla sprawozdań finansowych za 2018 r. było zamieszczenie wysokiej jakości ujawnienia zarówno jakościowego jak i ilościowego na temat istotnego oczekiwanego wpływu nowego standardu MSSF 16. Sprawozdania roku 2018 powinny zatem zawierać konkretne, ilościowe informacje dotyczące nowego standardu MSSF 16.

Najwięksi polscy emitenci zgodnie ocenili wpływ MSSF 16 na dane finansowe jako istotny

Do końca marca 2019 r., 52 największych spółek giełdowych, w tym te zawarte we wskaźniku WIG30 opublikowały jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018. Dokonaliśmy analizy ujawnień dotyczących wpływu MSSF 16 na tych raportujących, aby sprawdzić jak oceniają oni istotność tego standardu i jego wpływ na swoje dane finansowe.

Jak się okazuje, wśród największych polskich emitentów nie pojawił się taki, który oceniłby wpływ MSSF 16 jako nieistotny bądź takiego wpływu się w ogóle nie spodziewał. Spółki należące do wszystkich branż: począwszy od banków, przez producentów i spółki wydobywcze, podmioty telekomunikacyjne, mediowe, handel detaliczny czy energetykę spodziewają się istotnego bądź co najmniej średniego wpływu MSSF 16 na sprawozdania za rok 2019.

Ponad 3,3 mld zł to najwyższy szacunek wpływu MSSF 16 na bilans

Najczęstszą miarą wykorzystywaną przez spółki w sprawozdaniach za rok 2018 do oceny oczekiwanego wpływu MSSF 16 było podanie wielkości zobowiązania z tytułu leasingu oraz wartości prawa do użytkowania aktywa na dzień 31.12.2018 r.

Spośród ponad 50 przeanalizowanych spółek 6 oceniło wpływ MSSF 16 na zobowiązania jako wartość przekraczającą 1 mld zł. Największa spółka z tej grupy, z branży wydobywczej, szacuje wpływ nowego standardu na swój bilans na ponad 3,3 mld zł!

Poza 6 spółkami opisanymi powyżej kolejne 7 oceniło wpływ MSSF 16 na ponad 500 mln zł, a próg 100 mln zł przekroczyło łącznie 30 podmiotów. Wpływ łączny MSSF 16 oszacowany w sprawozdaniach za rok 2018 r. wszystkich 52 raportujących przekroczył 20 mld złotych.

MSSF 16 znacząco podnosi sumy bilansowe polskich spółek

Patrząc na wskaźnik procentowego udziału wpływu MSSF 16 na sumę bilansową kształtuje się on bardzo różnorodnie w zależności od specyfiki spółki, wartości jej obecnego majątku i branży w jakiej działa. 6 analizowanych raportów wykazuje wpływ MSSF 16 na sumę bilansową jako przekraczający 10% z czego w 3 przypadkach jest to ponad 30%. Łącznie 16 podmiotów oczekuje że wpływ MSSF 16 na ich sumę bilansową wyniesie 5% lub więcej.

Wykres poniżej prezentuje wpływ % MSSF 16 na sumę bilansową emitentów.

Wpływ % MSSF 16 na sumę bilansową emitentów

Zdecydowanie największy wpływ standardu odnotowują spółki z branż handlu detalicznego, mediów i rozrywki oraz transportu i logistyki. W najbliższym czasie spodziewamy się publikacji sprawozdań za rok 2018 przez kolejnych emitentów, ale już teraz widać że MSSF16 dotyka w znaczący sposób wszystkie jednostki, niezależnie od wielkości czy branży i wprowadza prawdziwą rewolucję w sprawozdaniach jednostek raportujących zgodnie z MSSF. Rok 2019 będzie prawdziwym sprawdzianem dla tych spółek wymagającym włożenia ogromnego wysiłku we wdrożenie, a następnie stosowanie MSSF 16.

 

Skontaktuj się z nami

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Obserwuj nas