Raport Zrównoważonego Rozwoju PwC Polska 2022

Zapewniamy jakość i przejrzystość

„W PwC Polska dbamy o utrzymanie najwyższych standardów ładu korporacyjnego, ale z takim samym zaangażowaniem wspieramy w tym obszarze naszych klientów.”
Piotr Rówiński, Partner PwC

Pobierz Raport

Zapewniamy jakość i przejrzystość

„W PwC Polska dbamy o utrzymanie najwyższych standardów ładu korporacyjnego, ale z takim samym zaangażowaniem wspieramy w tym obszarze naszych klientów.”

Piotr Rówiński

Partner PwC

Pobierz Raport

Dla nas w PwC Polska ważna jest autentyczność, którą łączymy z wymogami związanymi z zapewnieniem najwyższej jakości i przejrzystości świadczonych usług. W ramach szkolenia wprowadzającego dla nowych pracowników, etyka i postępowanie zgodnie ze standardami firmy jest jednym z najważniejszych omawianych tematów. Informacje zdobyte podczas pierwszych dni pracy są następnie odświeżane i uzupełniane w trybie regularnych szkoleń. Podczas nich w FY22 akcentowane były takie zagadnienia, jak np. przeciwdziałanie zachowaniom nietolerancyjnym, dyskusje wokół stylu prowadzenia komunikacji w social media czy nasz kodeks etyczny.

Kształtujemy najwyższe standardy

Zgodnie z wewnętrzną polityką w zakresie etyki, PwC Polska jest zobowiązane do utrzymywania bezpiecznego i pełnego szacunku miejsca pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać, a także do zachowania najwyższego poziomu uczciwości i profesjonalizmu w kontaktach między sobą, z klientami i innymi interesariuszami. Wdrożyliśmy w całej sieci PwC infolinię ds. etyki (Ethics Helpline) oraz system administrowania zgłoszeniami zarządzany przez niezależną firmę zewnętrzną. Poufna i zabezpieczona infolinia pozwala na zgłaszanie wątpliwości, które zostaną zbadane. Infolinia jest dostępna dla wszystkich pracowników PwC i interesariuszy spoza firmy, którzy mogą zwrócić się o poradę lub zgłosić wszelkie możliwe problemy związane z etyką lub uczciwością. Ethics Helpline jest dostępna 24 godziny na dobę, każdego dnia. Zgłoszenia można dokonać w formie telefonicznej, bądź poprzez wypełnienie formularza online.

Dla PwC Polska i jej interesariuszy najważniejsza jest transparentność. Dlatego nieustannie dzielimy się kluczowymi informacjami na ważne tematy, takie jak sposób, w jaki współpracujemy z naszymi interesariuszami, jak konstruktywnie uczestniczymy w debatach programowych oraz jak ustalamy naszą strategię podatkową, która leży u podstaw naszych celów i wpływa na podejmowane przez nas decyzje. Co roku publikujemy także Raport przejrzystości.

 

Wszystkich partnerów i pracowników firmy PwC obowiązują zasady dotyczące niezależności, która jest kluczowa w naszej profesji. Zasada bycia niezależnym stoi u podstaw obiektywizmu. Aktywnie unikamy sytuacji, które stwarzają zagrożenie naszej niezależności wobec klientów audytowych lub mogą być postrzegane jako stwarzające takie zagrożenie. Stosujemy również odpowiednie procesy i procedury w celu identyfikacji i rozwiązywania wszelkich faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów, zdefiniowanych w Kodeksie Postępowania PwC jako sytuacje, w których:

  • Interes PwC lub interes osobisty może mieć wpływ na obiektywizm w ocenie tego, co jest najlepsze dla naszego klienta /  klientów (lub stwarzać takie wrażenie).

  • PwC i klient znajdują się po przeciwnych stronach w tej samej sprawie.

  • Poproszono nas o wykonanie usługi dla jednego klienta, która może zostać uznana za sprzeczną z interesem innego klienta.

W każdej takiej sytuacji rozważamy, jak zarządzić potencjalnym konfliktem czy też osobistymi interesami poszczególnych klientów. Wspiera nas przy tym dedykowany Zespół Independence.

PwC przykłada szczególną wagę do cyberbezpieczeństwa skutecznie chroniąc wszystkie kategorie danych przed kradzieżą i uszkodzeniem. Dotyczy to danych powierzanych PwC przez klientów, danych wrażliwych, informacji umożliwiających identyfikację osób, danych osobowych oraz dotyczących własności intelektualnej. Kradzież informacji to najszybciej rozwijający się segment cyberprzestępczości. Brak odpowiednich procedur cyberbezpieczeństwa to nie tylko ryzyko kosztów związanych chociażby z kradzieżą własności intelektualnej czy naruszeniem obowiązujących przepisów (np. RODO), ale przede wszystkim ryzyko reputacyjne. Dlatego PwC posiada certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001, który swoim zakresem obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa informacji. W FY22 nie zidentyfikowano żadnych istotnych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Partnerzy, pracownicy oraz współpracownicy i dostawcy PwC odgrywają ważną rolę w budowaniu i utrzymywaniu marki i reputacji naszej firmy. Krajobraz regulacyjny i biznesowy wciąż ewoluuje i jako firma musimy dochować wszelkich starań, aby odpowiednio adresować potrzeby naszych klientów i innych interesariuszy, a jednocześnie identyfikować i zarządzać ryzykiem. 

Kluczowymi ryzykami w FY22 były ryzyka społeczne i gospodarcze związane z wojną w Ukrainie oraz ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem. Utrzymywano aktywną komunikację w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej na poziomie zarządczym, a także wprowadzono szereg środków mitygujących oraz planowania awaryjnego. Zwiększono także działania w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Community of solvers

Dowiedz się więcej o naszych działaniach
wybierając poszczególne sekcje

Kapitał ludzki

Pracujemy kierując się wspólnymi wartościami

Dowiedz się więcej

Zaangażowanie społeczne

Budujemy zaufanie w biznesie i społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Zrównoważony biznes

Wpływamy na zrównoważoną przyszłość biznesu

Dowiedz się więcej

Troska o klimat

Działamy w trosce o klimat

Dowiedz się więcej

Jakość i przejrzystość

Zapewniamy jakość i przejrzystość

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas