Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Zmiany w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych

Zadaniem Komitetów Audytu jest monitorowanie procesu implementacji zmian w regulacjach dotyczących sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.

12 zmian

do standardów oraz nowy standard, które zaczynają obowiązywać w okresie 2019 - 2023

2021

to rok, w którym należy sporządzić pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach za okres 2019-2020

już wkrótce

dwie nowe zmiany w zakresie raportowania niefinansowego

W porównaniu do lat 2018-2019, kiedy to zaczęły obowiązywać trzy nowe kluczowe standardy: MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 16 „Leasing”, a ich zastosowanie było wyzwaniem zarówno dla pionów finansowych jak i dla całej organizacji, rok 2020 przynosi stosunkowo mało zmian w standardach rachunkowości. Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na kluczową zmianę w zakresie definicji przedsięwzięcia zawartej w MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”, a także na zmianę do MSSF 16.

Ta zmiana może wpłynąć istotnie na spółki z branży nieruchomości lub branży farmaceutycznej. Dodatkowo, dla wielu leasingobiorców istotna może okazać się zmiana do MSSF 16, która jest odpowiedzią na zmiany w zakresie umów leasingu w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19).

 

Śledzenie zmian MSSF nie jest łatwe ze względu na ilość wprowadzanych zmian w istniejących regulacjach, a także publikację całkiem nowych standardów.

Ważne jest, aby członkowie Komitetów Audytu oraz służby finansowe spółek publicznych mieli świadomość, jak zmiany w MSSF obowiązujące w najbliższych latach wpłyną na sprawozdania finansowe jednostek działających w Polsce. Niniejsza publikacja, wychodząc naprzeciw potrzebom członków Komitetów Audytu oraz służb finansowych spółek publicznych, stanowi podsumowanie wszystkich oczekiwanych zmian w MSSF na rok 2020 oraz kolejne lata.

Dużym ułatwieniem może być zestawienie standardów według daty ich obowiązywania, wraz z informacją na temat statusu ich zatwierdzenia przez Unię Europejską. Pomoże to szybko zorientować się, które zmiany mogą mieć wpływ na daną organizację. Następnie zamieściliśmy krótki opis zmian w MSSF, uzupełniając go wypowiedziami naszych ekspertów na temat możliwego wpływu na jednostki działające w Polsce. 

Niemniej istotne są nowe zmiany w zakresie sprawozdawczości spółek, w szczególności nowy obowiązek sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach,  wymogi raportowania wg XBRL, a także wymogami ESG, czyli zmiany w zakresie raportowania informacji niefinansowych oraz oczekiwane skutki reformy IBOR dotyczącej wycofania referencyjnych stóp procentowych.

W niniejszej publikacji, dokonaliśmy subiektywnej oceny wszystkich innych zmian, wskazując, które z nich, naszym zdaniem, będą miały wpływ na spółki publiczne działające w Polsce. W zależności od naszej oceny oznaczyliśmy odpowiednie zmiany kolorowymi znacznikami.  Zwracamy uwagę w szczególności na zmiany oznaczone kolorem czerwonym i pomarańczowym. Publikację rozpoczyna zestawienie standardów według daty ich obowiązywania  uchwalonej przez RMSR, wraz ze wspomnianą oceną ich wpływu oraz z informacją na temat statusu ich zatwierdzenia przez Unię Europejską. Następnie zamieściliśmy krótki opis zmian, uzupełniając go wypowiedziami naszych ekspertów na temat możliwego wpływu na jednostki działające w Polsce.

Tomasz Konieczny, Partner PwC

Sprawozdawczość spółek publicznych to nie tylko sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z MSSF. Pragniemy zasygnalizować inne istotne zmiany, które mogą wpływać na spółki w obszarze raportowania w najbliższych okresach.

Pierwsza zmiana wymaga, aby podmioty publiczne sporządzały nowy raport, tj. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządów oraz rad nadzorczych, a także nakłada na spółki obowiązek poddania tego raportu ocenie biegłego rewidenta. Druga zmiana wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie informacji niefinansowych. Ponadto, zwracamy uwagę na obowiązek raportowania przez spółki publiczne sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF według formatu XHTML  i dodatkowo, w określonych przypadkach, konieczność znakowania poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych według ustalonego klucza.

Dodatkowo, chcielibyśmy zasygnalizować, że oczekiwana reforma stóp referencyjnych polegająca na likwidacji aktualnych stawek referencyjnych LIBOR oraz WIBOR i wprowadzeniu nowych benchmarków dotyka szeroko rozumianej sfery operacyjnej i może wpływać na podejmowane decyzje ekonomiczne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego nowe regulacje są przedmiotem zainteresowania Rady ds. Standardów MSSF i znajdą odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych tych podmiotów.

Katarzyna Podgórna, Partner PwC

Komitet Audytu

MSSFowe rewolucje, czyli od czego zacząć?

MSSF 9: Instrumenty finansowe oraz rachunkowość zabezpieczeń

Nowy standard MSSF 9 zastąpił wytyczne zawarte w MSR 39 i miał bardzo duży wpływ zarówno na instytucje finansowe (w szczególności model strat kredytowych), jak i wszystkie inne podmioty niefinansowe (np. w zakresie odpisów na należności).

Więcej o MSSF9

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

MSSF 15 dotyczący przychodu zastąpił wszystkie dotychczasowe standardy z tego zakresu i miał wpływ na większość jednostek stosujących MSSF. W najwiekszym stopniu wpłynął na jednostki działające w branży deweloperskiej, telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego; niemniej jednak, również podmioty z innych branż zostały dotknięte tym standardem.

Więcej o MSSF15

MSSF 16: Leasing

MSSF 16 Leasing rozpoczął nową erę w rachunkowości leasingu - przynajmniej dla leasingobiorców! Nowy standard, który zastąpił MSR 17 wymaga, aby leasingobiorca wykazywał praktycznie wszystkie umowy leasingu w bilansie. W przypadku leasingobiorców, którzy zawierają umowy klasyfikowane jako leasing operacyjny, ma to ogromny wpływ na sprawozdanie finansowe.

Więcej o MSSF16

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Marta Stypułkowska-Molga

Marta Stypułkowska-Molga

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 074

Obserwuj nas