Zmiany w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych

Zadaniem Komitetów Audytu jest monitorowanie procesu implementacji zmian w regulacjach dotyczących sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.

14 zmian

do standardów oraz nowe standardy, które zaczynają obowiązywać w okresie 2019 - 2021

2020

rok, w którym zaczyna obowiązywać wymóg raportowania XBRL

MSSF 16

to nowy standard MSSF, który zmienia podejście do umów leasingu

Po trudnym roku 2018, w którym zaczęły obowiązywać dwa nowe standardy dotyczące rozpoznawania przychodów (MSSF 15) oraz instrumentów finansowych (MSSF 9), rok 2019 przyniósł kolejne zmiany w związku z wprowadzeniem nowego standardu MSSF 16 Umowy leasingowe.

Zmiany w ujmowaniu umów leasingu miały istotny wpływ na procesy biznesowe, systemy informatyczne oraz środowisko kontroli wewnętrznej. Wpływ standardu często wykraczał poza kwestie raportowania i sprawozdawczości finansowej. Bardzo często konieczne było właściwie zaplanowanie, zaprojektowanie i wdrożenie modyfikacji systemów zarówno finansowych jak i operacyjnych lub też zakup narzędzi dostosowanych do nowych potrzeb jednostki.

 

Śledzenie zmian MSSF nie jest łatwe ze względu na ilość wprowadzanych zmian w istniejących regulacjach, a także publikację całkiem nowych standardów.

Ważne jest, aby członkowie Komitetów Audytu oraz służby finansowe spółek publicznych mieli świadomość, jak zmiany w MSSF obowiązujące w latach 2019-2021 wpłyną na sprawozdania finansowe jednostek działających w Polsce. Niniejsza publikacja, wychodząc naprzeciw potrzebom członków Komitetów Audytu oraz służb finansowych spółek publicznych, stanowi podsumowanie wszystkich oczekiwanych zmian w MSSF na lata 2019 - 2021.

Dużym ułatwieniem może być zestawienie standardów według daty ich obowiązywania, wraz z informacją na temat statusu ich zatwierdzenia przez Unię Europejską. Pomoże to szybko zorientować się, które zmiany mogą mieć wpływ na daną organizację. Następnie zamieściliśmy krótki opis zmian w MSSF, uzupełniając go wypowiedziami naszych ekspertów na temat możliwego wpływu na jednostki działające w Polsce. 

Niemniej istotne są nowe zmiany w zakresie sprawozdawczości spółek, w szczególności nadchodzące zmiany związane z wymogiem raportowania wg XBRL oraz zapowiedziana reforma IBOR, dotycząca wycofania referencyjnych stóp procentowych. Zwracamy uwagę także na obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych.

W roku 2019 nastąpiła duża zmiana wynikająca z wejścia w życie nowego standardu dotyczącego umów leasingowych, tj. MSSF 16 „Leasing”. Zastosowanie standardu jest wyzwaniem zarówno dla pionów finansowych jak i dla całej organizacji. Implementacja wymaga bowiem wprowadzenia odpowiednich zmian w procesach operacyjnych i w systemach IT, w celu zebrania i przetwarzania odpowiednich danych, w szczególności w przypadku jednostek, które posiadają znaczącą liczbę umów leasingowych. Ponadto, zastosowanie nowego standardu jest przedmiotem zainteresowania organów nadzoru, w tym m.in. ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), który domaga się odpowiednich ujawnień w sprawozdaniach finansowych emitentów.

Tomasz Konieczny, Partner PwC

Rok 2019 jest bardzo ważnym rokiem dla spółek stosujących MSSF i posiadających liczne umowy leasingu w związku z obowiązkiem implementacji nowego standardu: MSSF 16 (obowiązujący od 2019 r.). 

Z naszych  obserwacji rynku wynika, że MSSF 16 wywarł ogromny wpływ na bilanse polskich spółek, a także na ich wewnętrzne procesy, m.in. przez zmiany wywołane kilkumiesięcznym procesem przygotowawczym. Do największych wyzwań związanych z wdrożeniem należy zaliczyć kwestie księgowe, rachunkowe, związane głównie z obszarem szacunków, ale też organizacyjne - związane chociażby z przeszkoleniem innych działów, dostosowaniem procesów biznesowych, odpowiednim gromadzeniem danych i raportowaniem zarządczym. Firmy nadal muszą brać pod uwagę konieczność ciągłego dostosowywania, np. w zakresie budżetowania, aby nie mieć problemów z porównywalnością wyników w raportach. 

Nasze doświadczenia z zakończonych projektów wdrożeniowych dowodzą, że zastosowanie nowych standardów może być wyzwaniem dla całej organizacji, dlatego tak ważne jest przeanalizowanie i ocena ich potencjalnego wpływu na sprawozdawczość i działalność spółki z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatkowo, już od 1 stycznia 2020 r. spółki notowane na rynkach kapitałowych w UE oraz sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF będą zobowiązane do raportowania w formacie XBRL. Nowy wymóg formalny w stosunku do przygotowywania i upubliczniania informacji finansowych ma na celu umożliwienie łatwiejszej analizy i porównywalności raportowanych danych. Niemniej jednak, zmiana formatu przewidzianego dla sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z MSSF pociąga za sobą fundamentalną zmianę procesu raportowania.

 

Komitet Audytu

MSSFowe rewolucje, czyli od czego zacząć?

MSSF 9: Instrumenty finansowe oraz rachunkowość zabezpieczeń

Nowy standard MSSF 9 zastąpił wytyczne zawarte w MSR 39 i miał bardzo duży wpływ zarówno na instytucje finansowe (w szczególności model strat kredytowych), jak i wszystkie inne podmioty niefinansowe (np. w zakresie odpisów na należności).

 

Więcej o MSSF9

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

MSSF 15 dotyczący przychodu zastąpił wszystkie dotychczasowe standardy z tego zakresu i miał wpływ na większość jednostek stosujących MSSF. W najwiekszym stopniu wpłynął na jednostki działające w branży deweloperskiej, telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego; niemniej jednak, również podmioty z innych branż zostały dotknięte tym standardem.

 

Więcej o MSSF15

MSSF 16: Leasing

MSSF 16 Leasing rozpoczął nową erę w rachunkowości leasingu - przynajmniej dla leasingobiorców! Nowy standard, który zastąpił MSR 17 wymaga, aby leasingobiorca wykazywał praktycznie wszystkie umowy leasingu w bilansie. W przypadku leasingobiorców, którzy zawierają umowy klasyfikowane jako leasing operacyjny, ma to ogromny wpływ na sprawozdanie finansowe.

 

Więcej o MSSF16

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Marta Stypułkowska-Molga

Marta Stypułkowska-Molga

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 074

Obserwuj nas