Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Strategia, restrukturyzacja


Case study klienta

Spółka z branży lotniczej znalazła się na skraju upadłości, pomimo podejmowania prób restrukturyzacyjnych w przeszłości i otrzymania sporego dofinansowania z budżetu Skarbu Państwa. Spółka starała się o kolejne dofinansowanie z budżetu Państwa, które mogło zostać mu udzielone pod warunkiem przedstawienia planu restrukturyzacji i akceptacji zarówno Ministerstwa Skarbu Państwa jak i Komisji Europejskiej.

Czego potrzebował klient?

Klient potrzebował pomocy w przygotowaniu planu naprawczego (przygotowanie inicjatyw restrukturyzacyjnych) oraz przygotowaniu biznes planu. 

Co dostarczyło PwC?

PwC przeanalizowało sytuację finansową spółki oraz rentowność połączeń lotniczych i przygotowało dynamiczny model finansowy pod biznesplan i inicjatywy restrukturyzacyjne oraz plan restrukturyzacji. Model umożliwiał analizę kosztów lotniczych per połączenie i rodzaj maszyny obsługującej lot i prezentował projekcje sprawozdań finansowych spółki.

Wartość dodana dla klienta

Plan restrukturyzacji został pomyślnie zaakceptowany prze Ministerstwo Gospodarki oraz przez Komisję Europejską. Dodatkowo PwC skorygowało mechanizm alokacji kosztów, które zaburzały analizę rentowności połączeń lotniczych, by spółka zamykała tylko rzeczywiście nierentowne połączenia; oraz zidentyfikowało kluczowe drivery biznesu. Po wdrożeniu planu restrukturyzacji wyniki spółki były lepsze niż oczekiwane w planie restrukturyzacji.

Komentarz:

 • Dynamiczny model finansowy, prognoza przyszłych wyników finansowych, elastyczny na zmianę założeń wsadowych
 • Model został przygotowany w sposób spójny prezentacyjnie z raportowaniem zarządczym spółki
 • Projekcje finansowe stworzono na podstawie założeń operacyjnych oraz przychodowo-kosztowych wraz z uwzględnieniem inicjatyw restrukturyzacyjnych wypracowanych wspólnie z zespołem consultingowym PwC oraz doradcą branżowym
 • Model umożliwiał analizę rentowności na poziomie marży na obsłudze pasażerów, pasażerów i towarów, przed kosztami rejsów, na kosztach zmiennych, na kosztach DOC oraz na kosztach całkowitych per:
     - Trasa
     - Typ samolotu realizujący daną trasę
 • Stworzono także model floty samolotowej, uwzględniający plan siatki połączeń, obsługę techniczną poszczególnych samolotów, obsługę kosztów/wydatków z tytułu leasingów operacyjnego i finansowego a także przychodów z tytułu dry-out i wet-out
Przykład produktu prac:

Case study klienta

Grupa szpitali rozpoczęła proces dynamicznej ekspansji na rynku Polskim, zarówno poprzez rozwój organiczny jak i nieorganiczny. Na moment podjęcia współpracy z PwC Grupa składała się z kilkunastu placówek, spośród których wiele było jeszcze słabo zintegrowanych z pozostałymi zarówno pod względem organizacyjnym jak i systemowym.

Czego potrzebował klient?

Klient potrzebował opracowania pięcioletniej strategii rozwoju wraz z modelem finansowym prognozującym wyniki Grupy w kolejnych 5 latach i kwantyfikującym wpływ różnych inicjatyw strategicznych. Dodatkowo potrzebował możliwości oszacowania finansowania potrzebnego do zrealizowania planowanych działań oraz analizy opłacalności inwestycji dla inwestora.

Co dostarczyło PwC?

PwC stworzyło obszerny model prognozujący wyniki Grupy, umożliwiający planowanie i analizę inicjatyw wpływających na dowolny parametr w każdym oddziale i każdej placówce Grupy oraz dodawanie nowych placówek.

Wartość dodana dla klienta

Model strategiczny stworzony przez PwC integrował początkowo niespójne dane operacyjno-finansowe dostarczone przez Spółkę dot. wszystkich placówek Grupy do jednolitego układu. Dzięki jego wysokiemu stopniu rozbudowania, w sytuacji słabego zintegrowania Grupy, został przez Spółkę wykorzystany jako narzędzie pomocnicze przy tworzeniu budżetu na rok 2016

Komentarz:

 • Główna zakładka wsadowa modelu zawierała surowe dane z systemu księgowego Spółek.
 • Dzięki zdefiniowaniu kilkunastu reguł dane te podlegały uspójnieniu pomiędzy podmiotami.
 • Następnie automatycznie zaciągały się one do zakładek dotyczących poszczególnych placówek do odpowiednich sekcji dotyczących kolejno
    - Oddziałów,
    - Rodzajów przychodów i kosztów
    - Oraz nośników kosztów.
 • Przy użyciu jednej zakładki sterującej nałożono na te dane różne rodzaje inicjatyw optymalizacyjnych, strategicznych oraz dotyczących przejęcia nowych podmiotów. Dla każdej inicjatywy obliczany był jej wpływ na przychody i EBITDA w kolejnych latach.
 • Finalnie model umożliwiał prezentowanie prognozowanych wyników oraz analizy opłacalności w wariancie bazowym, rozwoju organicznego, scenariuszu przejęć oraz w dowolnej konfiguracji realizacji planowanych inicjatyw.
 • Model kalkulował również analizę wrażliwości na największe zidentyfikowane ryzyka.
Przykład produktu prac:

Skontaktuj się z nami

Piotr Rudzki

Piotr Rudzki

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 608 500 974

Bartłomiej Wójcik

Bartłomiej Wójcik

Wicedyrektor, PwC Polska

Tel.: + 48 519 507 079

Obserwuj nas