Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych opublikowany

22/03/21

W dniu 22 marca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej kategorii podmiotów - fundacji rodzinnych, które mają ułatwić sukcesje. Projektowana instytucja ma w zamiarze ustawodawcy zapewnić ochronę przed rozdrobnieniem majątku, przy równoczesnym umożliwianiu wskazanym przez fundatora osobom fizycznym (beneficjentom) czerpania z niego korzyści. 

Fundacja rodzinna będzie wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych Krajowego Rejestru Sądowego, z chwilą wpisu uzyska ona osobowość prawną. Fundację rodziną będzie można powołać w drodze oświadczenia jednego lub więcej fundatora lub w testamencie, przeznaczając na jej majątek co najmniej 100 000 zł i nadając jej statut. Do powołania fundacji wymagana będzie forma aktu notarialnego. 

Organami fundacji będzie zarząd - odpowiadający za realizację celów fundacji oraz gospodarowanie jej majątkiem. Fakultatywnym, co do zasady, organem będzie pozostawać rada protektorów mogąca pełnić funkcje nadzorcze. Określone uprawnienia w fundacji rodzinnej może pełnić również zgromadzenie beneficjentów fundacji, któremu w braku rady protektorów, przyznano m.in. uprawnienie  do powoływania zarządu.

Fundacja rodzinna nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej. 

Opodatkowanie działalności fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna oraz fundacja rodzinna w organizacji będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Działalność operacyjna fundacji rodzinnej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Do przychodów fundacji rodzinnej nie będą zaliczane przychody otrzymane przez fundację rodzinną od fundatora przeznaczone na realizację celów tej fundacji oraz fundusz operatywny. Fundacja rodzinna (podobnie jak grupy kapitałowe) nie będzie mogła korzystać z tzw. „małego CIT”. 

Ustawa nia przewiduje zwolnienie z opodatkowania CIT dochodu z udziału w zyskach osób prawnych uzyskiwanych przez fundację rodzinną. Efektywnie, w przypadku niektórych beneficjentów fundacji rodzinnej, może oznaczać to potrójne opodatkowanie podatkiem dochodowym świadczeń uzyskiwanych przez nich z fundacji. 

Wynika to z faktu, że świadczenia uzyskiwane przez beneficjentów będą podlegały  co do zasady podatkowi od spadków i darowizn. Jedynie nabycia świadczeń przez fundatora oraz najbliżej spokrewnionych członków jego rodziny tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, objęte będzie zwolnieniem. Beneficjenci, którzy nie skorzystają ze zwolnienia będą zobowiązani zapłacić podatek w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Tożsame zasady opodatkowania / zwolnienia będą dotyczyć nabycia mienia po likwidacji fundacji rodzinnej.

Dochody fundatora oraz beneficjenta otrzymane z fundacji rodzinnej nie będa podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  W ustawie o PIT dodany ma zostać art. 21 w ust. 1 pkt 105a, który przewiduje, że zwalnia się od podatku dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, które zostały otrzymane przez jej beneficjenta lub fundatora z fundacji rodzinnej, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn przypadającej na te udziały, papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Źródło: rcl.gov.pl

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

Skontaktuj się z nami

Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 077

Piotr Woźniakiewicz

Piotr Woźniakiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 734

Filip  Brach

Filip Brach

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 589

Obserwuj nas