Skip to content Skip to footer

Loading Results

Alert Regulacji Bankowych 3/2019

W Alercie analizujemy najważniejsze zmiany w polskich i europejskich aktach prawnych z ostatnich miesięcy, a także kluczowe inicjatywy regulacyjne na poziomie globalnym, które mogą przełożyć się na krajowe przepisy. 

Na poziomie krajowym przyglądamy się między innymi:

  • Przyjętej przez Sejm w dniu 4 lipca br. prezydenckiej ustawie o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz opinii rzecznika generalnego TSUE w sprawie kredytów indeksowanych do walut obcych;
  • Projektowi zmian w ustawie o ofercie publicznej zachęcających do długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy;
  • Dokonanej przez UKNF ocenie sytuacji sektora bankowego i stojących przed nim wyzwań w najbliższym okresie.

Prezentujemy również opinię Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie elementów uwierzytelniania klientów zgodnie z PSD2 oraz wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie zgłaszania informacji niefinansowych związanych z klimatem. Na uwagę zasługują również zainicjowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) konsultacje w sprawie aktualizacji modelu trzech linii obrony.

Najciekawsze zagadnienia dotyczące sektora bankowego poruszane w tym wydaniu Alertu

Finał prezydenckiej ustawy frankowej bez Funduszu Konwersji

17 lipca 2019 roku Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu
4 lipca 2019 r. ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw. Finalny kształt dyskutowanej przez długi okres i budzącej wiele kontrowersji ustawy nie zmniejsza jednak ryzyka prawnego dla banków posiadających znaczące portfele kredytów walutowych - banki czekają na skierowany przez Warszawski Sąd Okręgowy wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE o rozstrzygnięcie w sprawie związanej z umową kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Jakie rozwiązania znalazły się w ostatecznym tekście ustawy?

Jakie będą zasady korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Jakie konsekwencje dla banków może mieć rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) zbieżne z wydaną w maju b.r. opinią rzecznika generalnego TSUE?

View more

Zmiany w ustawie o ofercie publicznej zachęcające do długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy

Na początku sierpnia do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Shareholders Rights Directive II) oraz mający służyć zapewnieniu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego (Prospectus Regulation).

Planowane rozwiązania mają na celu ułatwienie identyfikacji wszystkich akcjonariuszy spółki publicznej oraz wzmocnienie roli akcjonariuszy w ramach sprawowanego przez nich nadzoru korporacyjnego, a także zwiększenie przejrzystości stosunków prawnych między spółkami a inwestorami.

Jak nowe prawa i obowiązki dla akcjonariuszy przewidują projektowane przepisy?

Jakie obowiązki będą nałożone na inwestorów instytucjonalnych zgodnie z  projektowanymi przepisami?

View more

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował opinię dotyczącą elementów uwierzytelniania klientów zgodnie z PSD2

W dniu 21 czerwca 2019 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował opinię w sprawie elementów silnego uwierzytelniania klientów na mocy zmienionej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2). W opinii przedstawiono odpowiedzi na pytania uczestników rynku w kwestii uwierzytelniania oraz zgodności z wymogami silnego uwierzytelniania w łańcuchu płatności, które mają zastosowanie już od dnia 14 września 2019 r. Na uwagę zasługuje fakt, iż EBA uznała, że metoda 3 D Secure stosowana obecnie przez większość banków w celu realizacji płatności kartowych bez fizycznego użycia karty, nie może być zakwalifikowana jako sposób silnego uwierzytelniania dotyczący tożsamości klienta (coś, kim klient jest).

Jakie elementy zostały uznane przez EBA za zgodne z metodami silnego uwierzytelniania klienta?

Jakie rozwiązanie zaproponował Europejski Urząd Nadzoru Bankowego dla podmiotów w łańcuchu płatności, które nie zdążą z wdrożeniem silnego uwierzytelniania do 14 września br.?

View more

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie zgłaszania informacji niefinansowych związanych z klimatem

20 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (2014/95/UE) duże spółki giełdowe, banki i zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do ujawniania informacji dotyczących kwestii środowiskowych, w tym informacji dotyczących ryzyka i szans związanych z klimatem. Celem wytycznych jest zachęcanie do uzupełnienia dotychczasowych ujawnień jakościowych o informacje związane z klimatem. Mechanizm ujawnień ma poprzez presję rynku (analizy rynkowe, decyzje inwestorów, opinie) oraz konkurencji motywować regulowane podmioty rynku finansowego do większego zaangażowania w projekty związane ze środowiskiem (Environment) i odpowiedzialnością społeczną (Social Responsibility), a także do dbałości o ład korporacyjny (Corporate Governance), w skrócie ESG. Te ujawnienia mają m.in. za zadanie dostarczenie analitykom, a przede wszystkim inwestorom możliwości porównania spółek pod kątem ESG i skutecznego sposobu informowania podmiotów rynku kapitałowego o profilu danej spółki z punktu widzenia kryteriów ESG.

Jakie są oczekiwania KE w odniesieniu do ujawniania informacji ESG, m.in. związanych ze środowiskiem (klimatem) ?

Jaki specyficzny zakres ujawnień związanych z ESG, w tym z klimatem został przewidziany dla banków i zakładów ubezpieczeń?

View more

Szczegółowo o powyższych regulacjach przeczytasz w pełnej wersji Alertu regulacji bankowych.

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Obserwuj nas